Still Life

Share

Photobooks | 2012

From top to bottom:

Kiyoshi Suzuki, 2010 MOMAT Catalog
Kanendo Watanabe, A Town Already Seen
Kazuo Kitai, Walking with Leica 3
Seiji Kurata et al., Za, Bosouzoku
Shogo Yamada, Omni Polis
Kazuo Kitai, Spanish Night
Yutaka Takanashi, IN
Yoshiichi Hara, Walk while ye have the light
Masatoshi Naito, Tono Monogatari
Kikuji Kawada, The Globe Theater
Yukichi Watabe, Morocco
Yoshiichi Hara, Fubaika (1978)
Kinsuke Shimada, Oka
Yutaka Takanashi, Machi